Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov Cookies a pravidlá používania stránok oyodo.eu


Tento dokument bol vytvorený MOTO-PROFIL Sp. z o.o. kvôli:

Súkromie a bezpečnosť údajov používateľov stránok sú jednou z priorít MOTO-PROFIL Sp. z o.o. V súvislosti s vyššie uvedeným MOTO-PROFIL Sp. z o.o. deklaruje, že vyvinie všetko úsilie, aby používateľom zaistil ochranu súkromia prinajmenšom zodpovedajúcu štandardom definovaným v platných predpisoch, a tiež sa zaväzuje vyvíjať činnosť zabraňujúcu zásahom tretích osôb do osobných údajov a do súkromia osôb, ktorých sa údaje týkajú.

Používaním stránok oyodo.eu používateľ prijíma pravidlá obsiahnuté v týchto zásadách ochrany súkromných údajov.

Všetky úpravy v platných zásadách budú okamžite zverejnené na stránkach.

Definície

  1. Prevádzkovateľ/operátor – znamená Moto-Profil Sp. z o.o. so sídlom v Chorzowe, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, zapísaná do Národného súdneho registra pod číslom 0000025700, DIČ (NIP) 9542022592,
  2. Osobné údaje – označujú informácie alebo časti informácií, ktoré môžu poslúžiť na identifikáciu používateľa. Obvykle zahrnujú meno a priezvisko, adresu, používateľské meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo.,
  3. Cookies – informačné údaje, predovšetkým malé textové súbory, zapisované a ukladané na zariadeniach, ktorých prostredníctvom používateľ využíva webové stránky,
  4. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
  5. Stránky – znamenajú internetové stránky oyodo.eu,
  1. Zariadenie – elektronické zariadenie, ktorého prostredníctvom používateľ získava prístup na stránky,
  2. Používateľ – označuje subjekt, voči ktorému môžu byť v súlade s obchodnými podmienkami a právnymi predpismi poskytované služby elektronickou cestou, alebo s ktorým môže byť uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb elektronickou cestou.

Osobné údaje

Automaticky zhromažďované údaje

Automaticky sú zhromažďované výhradne údaje obsiahnuté v súboroch cookies.

Počas návštevy používateľa na stránkach oyodo.eu sa automaticky zhromažďujú údaje týkajúce sa návštevy. Patria medzi ne IP adresa, názov domény, typ prehliadača a typ operačného systému – neumožňujú ale jednoznačnú identifikáciu používateľa. Údaje zhromažďované automaticky môžu byť použité predovšetkým na analýzu konania používateľov na stránkach, prispôsobenie stránok a ich funkcií meniacim sa očakávaniam používateľov a optimalizáciu používania webových stránok, vedenie prieskumov spokojnosti alebo na prieskum trhu.

Vo veci spracúvania osobných údajov na internetových stránkach možno MOTO-PROFIL kontaktovať na e-mailovej adrese: iod@moto-profil.pl

Používateľovi, ktorého osobné údaje sú spracúvané v databáze operátora, náleží právo na:

1. nazeranie do, úpravy, odstraňovanie osobných údajov,

2. obmedzenie spracúvania a požadovanie ukončenia spracúvania svojich údajov kedykoľvek,

3. právo kedykoľvek súhlas odvolať, odvolanie súhlasu neovplyvňuje jeho legálnosť pri poskytnutí súhlasu,

4. prenesenie údajov k inému prevádzkovateľovi osobných údajov,

5. vznesenie sťažnosti dozornému orgánu – Predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Cookies a štatistiky

Stránky využívajú súbory cookies kvôli optimalizácii užitočnosti a prispôsobeniu obsahu preferenciám používateľa. Sú tiež používané pri tvorbe agregovaných, anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používateľ používa stránky. To umožňuje vylepšenie ich štruktúry a obsahu s vylúčením jednoznačnej identifikácie používateľa.

Subjektom, ktorý na koncovom zariadení používateľa stránok umiestňuje súbory cookies a získava k nim prístup je operátor webových stránok.

Rozlišujú sa dva druhy súborov cookies – dočasné a stále. Prechodné súbory cookies sú dočasné, zostávajú na zariadení používateľa až do okamžiku odhlásenia sa zo stránok alebo vypnutia softvéru, stále súbory zostávajú na zariadení používateľa po dobu nastavenú v ich parametroch alebo do okamžiku ručného odstránenia vykonaného používateľom.

Na prezentovanie reklám prispôsobených preferenciám používateľa s využitím nástroja internetovej reklamy, napr. Google AdWords.

Podrobné informácie týkajúce sa spôsobov obsluhy súborov cookies sa nachádzajú v nastaveniach internetového prehliadača; s pomocou nastavení systému je možné definovanie rozsahu súhlasu používateľa s umiestnením súborov tohto typu v jeho prehliadači. Obmedzenie používania alebo vypnutie prístupu súborov cookies ale môže ovplyvniť niektoré z funkcií stránok.

Zaistenie techniky používateľa

Používateľ je povinný sa starať o bezpečnosť svojich zariadení, ktoré majú prístup na internet. Zariadenie by malo byť vybavené antivírusovým programom s aktuálnou databázou definícií vírusov, aktuálnou a bezpečnou verziou internetového prehliadača a mať zapnutý kontrolný bod „firewall”.

Odporúčajú sa spustiť v internetovom prehliadači antiphishingové filtre (nástroje), ktoré kontrolujú, či je zobrazovaná webová stránka autentická a neslúži na vymámenie informácií, napr. vydávaním sa za inštitúciu alebo určitý hospodársky subjekt.

Odporúča sa opatrnosť počas otvárania príloh alebo klikania na odkazy v e-mailových správach, ktoré používateľ neočakával, napr. od neznámych odosielateľov. V prípade pochybností sa vyplatí kontaktovať odosielateľa napr. telefonicky.

Súbory by mali byť sťahované len z dôveryhodných miest. Vysokoriskantné je inštalovanie softvéru z neoverených zdrojov.

Používateľ, ktorý používa domácu Wi-Fi sieť by si mal nastaviť bezpečné a ťažko prelomiteľné prístupové heslo na sieť. Odporúča sa tiež používať najvyššie možné štandardy šifrovania bezdrôtových Wi-Fi sietí, ktoré je možné na vlastnenom zariadení spustiť, napr. WPA2.

Ďalšie otázky týkajúce sa ochrany súkromných údajov smerujte na adresu: iod@moto-profil.pl

Informácie o obsahu stránok

Obsah na stránkach má informatívny charakter a nepredstavuje obchodnú ponuku v zmysle čl. 66 § 1 občianskeho zákonníka.

Zariadenia prezentované na stránkach možno zakúpiť u obchodných partnerov operátora. Ich zoznam sa nachádza na stránkach.

Všetok na stránkach prezentovaný tovar a názvy sú používané výhradne pre identifikačné účely, môže ísť o chránené obchodné známky iných subjektov. Predávajúci neprijíma zodpovednosť za fotografie prezentovaného tovaru. Fotografie sú výhradne náhľadové ilustrácie, v súvislosti s čím nemusia plne zodpovedať skutočnému vzhľadu tovaru.